Tuesday May 21, 2024

Najważniejsze założenia uproszczonej restrukturyzacji

Uproszczona restrukturyzacja to postępowanie, które wprowadzone zostało do polskiego porządku prawnego na czas epidemii COVID-19, a także w związku z koniecznością przyjęcia zasad tzw. Dyrektywy Drugiej Szansy. Jego założeniami była łatwość rozpoczęcia oraz prowadzenia działań, a także szybkość i odformalizowanie postępowania.

Co to jest uproszczona restrukturyzacja?

Uproszczona restrukturyzacja to procedura wprowadzona do polskiego porządku prawnego tzw. tarczą antykryzysową 4.0. Była ona także efektem tzw. Dyrektywy Drugiej Szansy, która nakładała na państwa Unii Europejskiej obowiązek przyjęcia rozwiązań ułatwiających przedsiębiorcom restrukturyzację i chroniących ich przed bankructwem.

Uproszczona restrukturyzacja zakładała zatem przyspieszenie i odformalizowanie restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Dłużnik, który przed dniem 30 listopada 2022 roku zawarł z doradcą restrukturyzacyjnym umowę o sprawowanie nadzoru, mógł obwieścić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania. Nadzorca w ciągu trzech dni od obwieszczenia zobowiązany był zaś do zawiadomienia sądu właściwego do rozpoznania wniosku.

Z uwagi na ogromną popularność uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie wielu rozwiązań dla niego charakterystycznych do prawa upadłościowego. Na mocy nowelizacji przepisów ustawy wprowadzono je do postępowania o zatwierdzenie układu.

Najważniejsze założenia uproszczonej restrukturyzacji

Istotą uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego była możliwość przygotowania przez dłużnika propozycji układowych i spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych oraz przekazanie ich nadzorcy układu jeszcze przed obwieszczeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Do wszczęcia procedury uproszczonej dochodziło zaś przez otwarcie postępowania, ale bez udziału sądu.

Bardzo ważnym założeniem było także przyspieszenie postępowania. Zgodnie z przepisami, jeżeli w ciągu czterech miesięcy do dnia obwieszczenia do sądu nie wpłynął wniosek o zatwierdzenie układu, postępowanie było umarzane z mocy prawa. Aby uniknąć błędów oraz aby maksymalnie usprawnić przygotowywanie układu, ważna była obecność w toku postępowania wykwalifikowanego podmiotu tj. nadzorcy układu.

Nadzorcą układu w przyspieszonym postępowaniu restrukturyzacyjnym mógł być wyłącznie doradca restrukturyzacyjny, a zatem podmiot, którego uprawnienia zawodowe potwierdzone są licencją. To do zadań nadzorcy należało przygotowanie propozycji układowych, przeprowadzenie samodzielnego zbierania głosów i złożenie wniosku o zatwierdzenie układu.

Przyspieszeniem i ułatwieniem procedowania w toku uproszczonej restrukturyzacji była także możliwość przeprowadzenia głosowania nad układem na zgromadzeniu wierzycieli za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji. Jeżeli istniały ku temu warunki techniczne, głosowanie mogło obejmować m.in. transmisję zgromadzenia w czasie rzeczywistym, podczas której wierzyciele mogli swobodnie się wypowiadać w przedmiocie warunków układu.

Dodaj komentarz

Back to Top